Mabna.co
جستجو در مبنا

امتیازدهی به تراکنش های پذیرندگی

سامانه امتیازدهی به تراکنش های انجام شده بر روی ابزارهای پذیرندگی به منظور ترغیب افرادجامعه به استفاده از درگاههای الکترونیک بانک شامل اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک و همچنین سایر ابزارها نظیر دستگاه های کارتخوان (POS) و دستگاه های خودپرداز (ATM) با امکانات مناسب طراحی شده است و آمادگی لازم جهت بومی سازی و توسعه مورد نیاز کارفرمایان محترم را نیز دارا میباشد .

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه به شرح زیر است

 • سرعت توام با دقت مناسب در محاسبه امتیازات بصورت روزانه ( و یا ساعتی بر حسب نیاز)
 • تجمیع و محاسبه امتیازات با روش های مختلف و رتبه بندی مشتریان
 • تعیین امتیازهر یک از ابزارهای مورد نظر توسط مدیر سامانه
 • تعیین محدودیت های مختلف برای تراکنش ها توسط مدیر سامانه
 • تعیین متن پیامک های مختلف توسط مدیر سامانه
 • پشتیبانی از انواع روش های محاسبه امتیاز مانند انحراف معیار، دسته بندی امتیازی و ...
 • امکان تهیه گزارش های مورد نیاز مدیر سامانه
 • ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان ابزارهای مختلف:
  • امکان حضور در جشنواره توسط مشتریان از طریق ارسال پیامک به سامانه
  • ارسال پیامک از سامانه به مشتریان
  • اعلام امتیاز کسب شده پس از درخواست از سوی مشتری

مدیریت آرشیو الکترونیکی اسناد

مدیریت دانش را با مدیریت اسناد شروع کنید

كاربردهاي زيادي براي مديريت اسناد متصور است كه برخي از آنها عبارتند از:

 • انجام وظايف تجاري بطور كارا و با قابليت پاسخ گوئي بالا
 • پشتيباني سازمان در موارد تعقيب قانوني شامل ريسكهاي متاثر از وجود و يا عدم وجود شواهدي از فعاليت سازماني
 • پشتيباني و مستندسازي تصميم سازيهاي مديريتي
 • حفظ منافع سازمان و حقوق كاركنان، مشتريان و ذينفعان فعلي و آتي
 • ايجاد تطابق، پيوستگي و بهره وري در مديريت و امور جاري سازمان
 • تدارك شواهدي از كليه فعاليتهاي سازمان
 • تسهيل عملكرد موثر فعاليتها در سراسر سازمان
 • تثبيت هويت فرهنگي و تجاري سازمان
 • تامين الزامات قانونگذار شامل فعاليتهاي آرشيوي و مميزي
 • نگهداري حافظه شركت(فردي يا جمعي)

با توجه به كاربردهاي فوق اين سيستم راه حل مناسبي است براي:

 • مديريت اسناد منابع انسانی
 • مديريت اسناد توليد
 • مديريت اسناد مالی
 • مديريت اسناد پروژه‌ها
 • مديريت اسناد بازرگانی
 • مديريت اسناد تحقيقاتی و پژوهشی
 • مديريت اسناد حقوقی
 • مديريت اسناد اختصاصی
 • معرفي سيستم مديريت اسناد و آرشيو فني مبنا

سازمانها برحسب قلمرو فعاليتهايي كه به انجام مي رسانند، مداركي بوجود آورده، دريافت نموده و مورد استفاده قرار مي‌دهند. از جمله مواردي كه سازمانها با بكارگيري مدارك قادر به انجام آنها ميباشند عبارتند از:

1-انجام وظايف تجاري بطور كارا و با قابليت پاسخ گوئي بالا
2-پشتيباني و مستندسازي تصميم سازيهاي مديريتي
3-ايجاد تطابق، پيوستگي و بهره وري در مديريت و امور جاري سازمان
4-تسهيل عملكرد موثر فعاليتها در سراسر سازمان
5-تامين الزامات قانونگذار شامل فعاليتهاي آرشيوي و مميزي
6-پشتيباني سازمان در موارد تعقيب قانوني شامل ريسكهاي متاثر از وجود و يا عدم وجود شواهدي از فعاليت سازماني
7-حفظ منافع سازمان و حقوق كاركنان، مشتريان و ذينفعان فعلي و آتي
8-تدارك شواهدي از كليه فعاليتهاي سازمان
9-تثبيت هويت فرهنگي و تجاري سازمان
10-نگهداري حافظه شركت(فردي يا جمعي)

بنابراين سازمانهاجهت ادامه فعاليتها، تبادل با محيط و تامين قابليت پاسخگويي ناگزير به ايجاد، نگهداشت و استفاده از مدارك معتبر، قابل اطمينان و همچنين حفظ امنيت آنها در هر مدت زماني كه لازم است، هستند. بدين ترتيب بكارگيري يك سيستم كه كليه فعاليتهاي مربوط به اسناد و مدارك را پوشش داده و بتواند نقطه قابل اتكائي در تامين نيازهاي اطلاعاتي بخشهاي مختلف سازمان باشد ضروري به نظر مي رسد. چنين سيستمي، سيستم مديريت اسناد و مدارك نام داشته وكاركردهاي زير را شامل مي گردد:

1-سياست گذاري و تعيين استانداردها
2-تخصيص مسئوليتها و اختيارات
3-تثبيت روشهاي اجرايي و خطوط راهنما
4-تدارك مجموعه اي از خدمات مرتبط با مديريت و استفاده از اسناد و مدارك
5-طراحي و استقرار زير سيستمهاي تخصصي جهت مديريت اسناد و مدارك
6-يكپارچه سازي مديريت اسناد و مدارك با فرايندها و سيستمهاي تجاري سازمان

بند 5 از كاركردهاي فوق طي فرايندي پوشانده مي شود كه يكي از مهمترين مراحل آن، طبقه بندي و كدگذاري اسناد و مدارك مي باشد به نوعي كه اهداف آنرا در كنار ماموريت كل سيستم بررسي كرده و مدلها و سيستمهاي كدگذاري را قلب سيستم مدارك و اسناد بر مي شمرند.

اهداف سيستم مديريت اسناد و آرشيو فني

اهداف سيستم مديريت اسناد عبارت از شناسايي و جمع آ‌وري قراردادها،كتب، نشريات و مدارك فني، نقشه هاي اصلي پروژه ها و محاسبات، كاتالوگ‌ها، استانداردها، فيلم، نوار و ... در يك مركز و نگهداري آنها به نحو صحيح و ارايه خدمات لازم به متقاضيان، در اسرع وقت مي‌باشد. به منظور دستيابي به اهداف فوق چندين زيرسيستم در سيستم مديريت اسناد و آرشيو فني طراحي و توسعه يافته است كه در بخش 4 توضيح داده شده اند.

شرح فعاليت‌هاي سيستم مديريت اسناد و آرشيو فني سيستم مديريت اسناد فعاليت هاي زير را به عهده دارد :

 • شناسايي گزارشات، مكاتبات و اسناد و مدارك فني، كتب، نشريات، كاتالوگهاي دريافتي
 • كد گذاري گزارشات، مكاتبات و اسناد و مدارك فني، كتب، نشريات، كاتالوگهاي دريافتي شناسايي شده بر اساس طراحي انجام شده
 • طبقه بندي و نگهداري كتب ، مدارك فني، نشريات و كاتالوگها به نحو صحيح
 • بازيابي كتب، مدارك فني، نشريات و كاتالوگهاي دريافتي جهت استفاده كنندگان

زير سيستم‌ها:

سيستم مديريت اسناد و آرشيو فني از چندين زير سيستم تشكيل شده كه در زير به معرفي آنها مي‌پردازيم:

زير سيستم كدينگ

اهداف متعددي براي زير سيستم كدينگ در يك سازمان متصور است. اما عمده ترين مضامين اصلي كه در اين اهداف تعقيب مي گردد را مي توان بهبود عمليات پشتيباني و كاهش هزينه ها برشمرد. مهمترين اهداف زير سيستم كدينگ به شرح ذيل مي باشد:

1-شناسايي يكسان اسناد و مدارك در تمام سازمان از طريق اختصاص فقط يك نام و كد به هر يك از اسناد و مدارك
2-تقسيم اسناد و مدارك به تعدادي گروه محدود و مشخص و همچنين تقسيم هر گروه به دسته هاي كوچكتر به نحوي كه مدارك مشابه در دسته هاي كنترل پذير قرار گيرند
3-شناسايي روابط بين مدارك و اسناد در دسته هاي مختلف
4-ايجاد زبان استاندارد براي ارتباطهاي داخلي با استفاده از فرهنگ اصطلاحات استاندارد و كدهاي يكسان
5-ايجاد مبناي اطلاعاتي قابل اطمينان و صحيح براي سيستم اطلاعات مديريت
6-ايجاد بانك اطلاعاتي اسناد و مدارك
7-فراهم كردن امكان پردازش الكترونيكي داده ها و نصب سيستم هاي مكانيزه

فوائد زير سيستم كدينگ

1- ايجاد نظم در سيستم اطلاعاتي اسناد و مدارك
2-ساده سازي عمليات دريافت، نگهداري و ارائه اسناد و مدارك در آرشيو
3-ايجاد سيستم خودكنترلي در افزايش بي رويه تنوع اسناد و مدارك
4-ايجاد مقدمات مكانيزه نمودن سيستمها
5- كاهش هزينه هاي مربوط به آرشيو اسناد و مدارك و جستجوي آنها

اصولاً سيستم كدينگ براي كمك به دستيابي سريع و بموقع به اطلاعات لازم براي تصميم گيري مديران بخشهاي مختلف سازمان طراحي مي شود. در طراحي يك سيستم كدينگ مناسب و مطلوب بايد اصول و ملاحظات زيادي را مد نظر قرار داد.

طراحي بايد با تعريف روشن و مشخصي از تمام توان موجود و نهفته در سيستم انجام گردد. طراحي سيستم بايد به گونه اي باشد كه قابليت پاسخگويي به نيازهاي آينده در هر بخش را داشته باشد، بنابراين بايد گستردگي، گوناگوني و تركيب روابط بخشها را در نظر بگيرد تا با مدلها و طرحهاي جديد سازمان سازگار باشد.

سيستم كدينگ بايد بتواند بر اساس يك مبناي اطلاعاتي پايدار، به كنشهاي مديران ارشد، مياني و كاربران عادي براي دستيابي به اطلاعات پاسخ دهد. در اين راستا لازم است كه سيستم و چارچوب كلي آن مورد پذيرش استفاده كنندگان باشد يعني نيازهاي آنها را برآورده سازد.

يك سيستم كدينگ مطلوب، سيستمي است كه بتواند ضمن افزايش كارايي فعاليت‌ها، هزينه هاي مديريت اسناد و مدارك را كاهش دهد. اين دو مزيت هنگامي حاصل مي گردد كه سيستم، تمام اسناد و مدارك ضروري و موجود در سازمان را پوشش دهد، مفاهيم را استاندارد نمايد و درعين حال يكنواختي داشته باشد.

سيستم بايد فقط اطلاعات ضروري را بپذيرد و از ورود اطلاعات غير ضروري جلوگيري نمايد، اين كار از طريق طراحي فرمهاي اطلاعاتي و تعريف و تحديد داده هاي ورودي و خروجي امكان پذير است. از مشخصات سيستمهاي مطلوب، چند منظوره بودن آنهاست. به اين معني كه كاربران متعددي از آن استفاده كنند. نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه هر سيستم خوب، مبناي مناسبي براي طرح‌هاي مديريتي است. يكي ديگر از ملاحظات طراحي سيستم كدينگ، قابليت انطباق آن با سيستمهاي بزرگتر است. به عنوان مثال سيستم كدينگ يك سازمان بايد با در نظر گرفتن سيستم كدينگ صنعت مربوطه يا سيستم كدينگ ملي طراحي گردد.

زير سيستم امنيت و حقوق دسترسي

به منظور رعايت امنيت و تعيين حقوق دسترسي كاربران به اسناد و مدارك از اين زير سيستم استفاده مي‌شود. حقوق دسترسي بر اساس نقش‌هاي كاري كاربران تعيين و كليه دسترسي ها از جمله ويرايش و حذف براي گروه‌هاي كاري يا كاربران تعيين مي‌گردد. در اين زيرسيستم حقوق دسترسي كاربر به اسناد از طريق دسترسي به زير سيستم كدينگ و نوع اسناد فراهم مي‌گردد.

زير سيستم تعيين مشخصه‌ها

يكي از مهم ترين قابليت‌هاي سيستم تعريف مشخصه‌هاي هر نوع از اسناد مي‌باشد. در اين زير سيستم كليه مشخصه‌ها به صورت عدد، رشته، تاريخ و يا ليست انتخابي تعريف و در هنگام تخصيص به اسناد نحوه ورود آنها تعيين مي‌گردد. در اين حالت امكان تعيين اختياري يا اجبار بودن ورود اطلاعات و يگانه بودن اطلاعات مشخصه براي سند تعيين مي‌گردد.

زير سيستم محل استقرار

از اين زير سيستم به منظور تعيين استقرار محل فيزيكي اسناد بر اساس قفسه، طبقه، زونكن و رديف در زونكن استفاده مي‌گردد.

زير سيستم مديريت اسناد

از اين زير سيستم امكان ثبت سند، ثبت پيوست‌هاي سند، ثبت پانوشت براي هر سند به ازاي كليه كاربراني كه حق دسترسي به سند را دارند، استفاده مي‌گردد. همچنين امكان تعيين زمان اعتبار براي هر نوع از اسناد را فراهم مي‌نمايد.

صفحه ورود اطلاعات اسناد بر اساس مشخصه‌هاي تعيين شده براي هر نوع سند، توليد و در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد.

زير سيستم آرشيو الكترونيكي

از اين زير سيستم به منظور آرشيو الكترونيكي اسناد و الحاق كليه فايلها ( بدون هيچگونه محدوديتي در نوع فايل ) به اسناد استفاده مي‌گردد.

زير سيستم جستجو

اين زيرسيستم امكان جستجو اسناد بر اساس كد سند، محل فيزيكي استقرار اسناد، اطلاعات هر يك از مشخصه‌ها، اعتبار اسناد و يا تركيب هر يك از عوامل فوق را به صورت بسيار مناسب و كاربردي فراهم مي‌نمايد.

زير سيستم امانات

به منظور ثبت ورود و خروج اسناد از محل آنها و گيرنده اسناد از اين زير سيستم استفاده مي‌گردد.

مشخصات فني نرم‌افزار

 • توسعه سيستم با زبان Asp.Net , C# و با استفاده از .NetFrameWork 2.0
 • توسعه سيستم به صورت 3 لايه
 • توسعه سيستم در محيط وب
 • استفاده از بانك اطلاعاتي Sql Server براي ذخيره و بازيابي
 • بدون هيچگونه محدوديت تعداد كاربران

قابليتهاي نرم افزار

 • امكان تعريف قفسه‌ها و برقراري ارتباط بين كدينگ اسناد و قفسه‌هاي تعريف شده
 • امكان تعريف كدينگ اسناد به صورت درختي تا پايين ترين سطح مورد نياز
 • امكان تعريف هر نوع فيلد اطلاعاتي براي هر نوع سند
 • امكان تعيين فيلدهاي يكتا براي جلوگيري از ورود اطلاعات تكراري
 • امكان تعريف گروه‌هاي كاري و تعيين حقوق دسترسي به داده‌ها بر اساس سيستم كدينگ
 • امكان ثبت اطلاعات امانت دادن اسناد
 • امكان تعريف زمان اعتبار براي هر نوع سند
 • امكان ثبت تصاوير و يا هر نوع فايل الكترونيكي براي اسناد
 • امكان ثبت پيوست‌هاي اسناد
 • امكان ثبت پانوشت براي اسناد
 • امكان جستجوي اسناد بر اساس فيلدهاي اطلاعاتي تعريف شده، كدينگ اسناد، كد فيزيكي ، مدت زمان اعتبار باقيمانده سند و هر نوع اطلاعات ديگر سند
 • دستيابي به اسناد تنها بر اساس حقوق دستيابي مجاز.
 • آرشيو الكترونيكي فايل‌ها به صورت File Server و خارج از بانك اطلاعات

آمار و اطلاعات بانکی

سامانه آمار و اطلاعات بانكی مبنا در راستاي بهينه‌سازي عملکرد «مديريت آمار و اطلاعات بانک‌» و با هدف تسهيل، تسريع و پرهيز از بروز اشتباه در عمليات آماده سازي بسياري از گزارشات که عموماً باعث اتلاف وقت و انرژي فراواني از کارشناسان واحد‏هاي مختلف موسسات مالي و بانكي مي‌گردد، تهيه شده است.

طراحی و عملیاتی شدن اين سامانه بر اساس نيازهاي واحدهاي امور مالي، اعتباري و بازاريابي جهت آماده ‏سازي گزارشات ارسالي به بانک مرکزي و گزارشات شوراي منابع و مصارف انجام شده و در عين حال با رويکردي آينده ‏نگر ازيك سو، بستري مناسب براي توليد بسياري از گزارشات که اکنون به صورت دستي و با صرف زمان و هزينه هنگفت تهيه مي‌شوند را فراهم نموده و از سوي ديگر، علاوه بر كاهش چشمگير اشتباهات، بار اضافي بر روي سيستم متمركز بانكي را نيز كاهش مي‌دهد.

گزارشات اين سامانه داراي انعطاف لازم در تعريف سرفصل‌هاي حساب موردنظر در تدوين ساختار خروجي گزارشات بوده و امکان ایجاد ساختارهاي متفاوتی براساس نيازهای مختلف آماري را فراهم می‏سازد. اطلاعات مورد نیاز سامانه آمار و اطلاعات بانكی مبنا به صورت متمرکز بوده و از امكانات متنوع و كاربرپسند در تعريف اقلام گزارش، نمودار، و خروجي‌هاي مختلف برخوردار مي‌باشد. بانک اطلاعاتی اين نرم افزار Oracle بوده و از طريق برقراری ارتباط مستقيم با سيستم متمركز بانكي و ساير منابع اطلاعاتي، و نيز انتقال اتوماتيك اطلاعات، قادر به تجزيه و تحليل داده‏‏ هاي خام جهت توليد گزارشات است.

سامانه آمار و اطلاعات بانکی مبنا با توانايي تحليل آماري بر روي اقلام اطلاعاتي استخراج شده از سرفصل‌هاي سيستم متمركز بانکي، اين امکان را به کاربران با سطوح مختلف دسترسي مي‌دهد که بتوانند انواع گزارشات تحليلي خود را طراحي کنند.

نمايش خروجي اطلاعات حاصل از گزارشات با فرمت‌هاي مختلفPDF، Word و Excel از ديگر قابليت‌هاي اين نرم افزار است.

گزارشات اصلي اين سامانه از چهار بخش اصلي تشكيل شده است

 • سپرده
 • تسهيلات
 • عملكرد
 • حسابداري

كاركردهاي اصلي

هريك از كاركردهاي اين سامانه توسط راهبر سيستم يا كاربران عادي (با توجه به حقوق دسترسي) قابل استفاده هستند:

الف) كاربري

 • تعريف اقلام مورد نياز در ساختار گزارش
 • اضافه نمودن يا حذف اقلام در ساختار گزارش
 • تعيين سرفصل(هاي)‌ حساب براي اقلام گزارش
 • تعريف ساختارهاي مختلف براي يك گزارش
 • تعريف بودجه سالانه سپرده، تسهيلات و ضمانت نامه‌ها
 • تهيه گزارشات برحسب واحدهاي مختلف ارز (ريال، هزار ريال، ميليون ريال و ميليارد ريال)
 • تهيه گزارش برحسب ترتيب دلخواه در نمايش (Sort)
 • خبرنامه
 • ابزاري توانمند در حوزه EDW/BI

ب) راهبري

 • ارتباط مستقيم با سامانه Core Banking و انتقال اتوماتيك اطلاعات به سامانه آمار و اطلاعات بانك
 • تعريف كاربران سيستم
 • تعريف حقوق دسترسي كاربران
 • پشتيباني و راهبري آسان

ج) توسعه

 • قابليت توسعه سامانه در راستاي پوشش ساير نيازهاي آماري كاربران بانك (با توجه به ساختار انعطاف پذير آن)
 • فهرستي از مهم ترين گزارش هاي سامانه آمار و اطلاعات بانكي
 • حسابداري
 • صورت محاسبه سپرده قانوني كل بانك (ارايه به بانك مركزي)
 • خلاصه دفتر كل (ارايه به بانك مركزي)
 • اقلام عمده دارايي‌ها و بدهي‌ها (ارايه به بانك مركزي)
 • گردش حساب‌ها
 • تراز دفتر كل
 • درخت‌واره حساب‌ها (ساختار دفتر كل)
 • سپرده
 • مقايسه برنامه مصوب و عملكرد تجهيز منابع
 • شعب برتر
 • اقلام منابعي در بانك
 • وضعيت سپرده‌ها به تفكيك شعب
 • وضعيت سپرده‌ها و درصد از كل
 • تسهيلات
 • مقايسه تسهيلات اعطايي
 • مانده ضمانت‌نامه‌هاي صادره
 • مانده خالص تسهيلات
 • ضمانت‌نامه‌هاي صادره به تفكيك شعب در بازه‌هاي زماني
 • مانده تسهيلات به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي
 • صورت وضعيت مطالبات به تفكيك شعب
 • وضعيت تسهيلات به تفكيك شعب
 • وضعيت تسهيلات و سود سال‌هاي آينده و درصد از كل
 • عملكرد
 • مقايسه درآمد حاصل از تسهيلات به تفكيك نوع عقد
 • مقايسه اقلام تشكيل دهنده سود پرداختي به سپرده‌ها
 • وضعيت منابع بانك
 • ساير كميت‌هاي مالي
 • مقايسه اقلام تشكيل دهنده كارمزد دريافتي
 • مقايسه منابع و مصارف
 • مقايسه زماني مانده اقلام مالي
 • مقايسه اقلام مالي
 • مانده اقلام مالي به تفكيك شعب
 • وضعيت ساير حساب‌هاي بانك
 • دارايي‌هاوبدهي‌ها
 • مقايسه داراي‌هاوبدهي‌ها به تفكيك شعب
 • اقلام دارايي‌هاوبدهي شعب
 • عملكرد
 • مانده اقلام
 • وضعيت مانده اقلام مالي
 • مانده حساب‌ها در شعب
 • مديريت گزارشات

مدیریت اطلاعات ابزارهای پرداخت

تجارت الکترونیک از اصلی ترین مشتریان بانکداری الکترونیک به حساب می آید و دوام و سودآوری آن ارتباط مستقیم با پدیده بانکداری الکترونیک دارد. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز، در سوی دیگر این تجارت، با هدف جلب و حفظ مشتریان بیشتر، افزایش کارایی، خوشنامی و اعتبار، گسترش محدوده فعالیت و رقابت پذیری بیشتر در فضایی با رقابت بسیار فعالیت می کنند. از آنجاکه بانک‌های مجازی بانک‌هایی دانش محور هستند چابکی، خلاقیت و ارایه خدمات در همه وقت و همه جا از ویژگی‌های این نوع بانک‌هاست. برای کسب چنین ویژگی‌هایی باید، علاوه بر کارکنانی فرهیخته، متخصص و مسلط به فن بانکداری و فناوری اطلاعات، به سامانه‌هایی دانش محور، تصمیم ساز و تصمیم یارنیز مجهز شوند تا چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی، پیش بینی و قابل کنترل سازد. سامانه جامع مديريت اطلاعات ابزارهاي پرداخت الكترونيك (ساپا) با هدف پوشش دادن بخشی از نیازهای بانک‌ها در خدمات کارت، راه‌اندازی شده و با بهره‌گیری از بروزترین ابزارهای موجود در دنیای نرم افزار سعی در تحقق هرچه بیشتر این هدف دارد.

ماموریت سامانه

ماموریت سامانه ساپا، آماده سازی زیرساخت اطلاعاتی مناسب بر روی تراکنش های بانکی مبتنی بر کارت، به منظور مدیریت و کنترل اطلاعات ابزارهای پرداخت الکترونیک است. این سامانه برای سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تهیه شده است و مدیران را قادر می سازد تا از طریق بررسی گزارش های تحلیلی و آماری در خصوص عملکرد ابزارها و تجهیزات پرداخت به مدیریت، کنترل و تحلیل رفتارهای سیستمی مرتبط دست یابند.

مزایای اصلی بکارگیری سامانه

 • دستیابی به ابزاری با امکانات متمرکز، یکپارچه و بدون مشابه همراه با تکنولوژی برتر و روزآمد و قابل انطباق با داده های انواع CORE-Banking
 • تسهیل دستیابی به دانش مورد نیاز برای مدیران جهت اتخاذ راهکار های مناسب مدیریت انواع تراکنش های مبتنی بر کارت
 • افزايش سرعت و دقت در تولید گزارش‌های درون سازمانی و برون سازمانی حوزه تراکنش های کارت در وضعیت های پذیرندگی و صادرکنندگی
 • شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان و ضریب نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک و بانکداری مدرن.
 • دستیابی به بستر منعطف و پویا برای برنامه ریزی، ایجاد و توسعه فعالیت های جذب/نگهداشت مشتریان نظیر تبلیغات، برگزاری جشنواره ها، تشکیل باشگاه مشتریان و ...
 • كاهش هزينه‌هاي راهبری، ارتقاء و توسعه سامانه به دلیل ایجاد زیرساخت مناسب
 • امکان تهيه انواع گزارش‌هاي تحلیلی ، مديريتي و آماري

ویژگی های عمومی سامانه

 • مبتنی بر وب (Full web based)
 • عدم محدودیت در تعداد کاربران
 • امکان اجرای سامانه در سیستم عامل‌های مختلف از جمله iOS وAndroid
 • سهولت در اعمال تغييرات با توجه به متمركز بودن سيستم و معماري مورد استفاده
 • كاهش هزينه‌هاي سخت‌افزاري کاربری به واسطه نیاز به رايانه‌هايي كه تنها قادر به اجراي مرورگر باشند.
 • امكان عمليات يادداشت برداري (Log) بهنگام تغييرات احتمالي در منبع داده به لحاظ حفظ همخواني خروجي گزارش‌ها تحت نظارت راهبر سامانه
 • ارايه پنل‌هاي كنترلي متنوع جهت مانيتورينگ كامل سامانه چه از لحاظ عملياتي و چه از لحاظ كاربري
 • راهنماي كاربري online در كليه فرم‌هاي سامانه

• انواع گزارش‌های قابل تهیه در سامانه ساپا

 • مدیریت و پایش وضعیت ابزارها و تراکنش‌های کارت
 • امكان تهيه كليه گزارش‌ها بصورت روزانه، ماهانه و ساير بازه‌هاي زماني مورد نياز كاربر
 • امکان ایجاد گزارشات مدیریتی مختلف
 • گزارش‌هاي عملكرد سوييچ و دسته بندي خطاهاي سوييچ
 • گروه گزارش‌هاي تخمين كارمزد ( شامل محاسبات کارمزد پذیرندگی، بالانس، صادرکنندگی و داخلی)
 • گزارش ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيكي
 • گزارش بانكداري نوين
 • گزارش بالانس حساب‌ها
 • توليد گزارش‌هاي COMS مطابق با فرمت مورد نظر بانك مركزي
 • گزارش‌هاي مربوط به انواع پردازش هاي كارتي مانند برداشت وجه، انتقال وجه و پرداخت قبض ، خرید و مانده گیری
 • گزارش‌هاي مربوط به تراكنش هاي كارت- صادركنندگي
 • گزارش هاي آماري متنوع در خصوص كارت‌هاي صادره
 • گزارش‌ انتقال وجه سه‌طرفه
 • گروه گزارش‌هاي صادرکنندگی، پذیرندگی و تراکنش‌های کارت
 • انواع تسویه حساب با پذیرندگان شبکه پایانه‌های فروشگاهی، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، مرکز شتاب، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات شهری واپراتورهای شارژ کارت تلفن همراه و محاسبه میزان مغایرت شناسایی شده
 • امكان عمليات يادداشت برداري (Log) بهنگام تغييرات احتمالي در منبع داده به لحاظ حفظ همخواني خروجي گزارش‌ها تحت نظارت راهبر سامانه
 • خواندن اتوماتيك كليه فايل‌هاي مورد نياز سامانه شامل فايل‌هاي مربوط به تراكنش‌ها، فايل‌هاي شتاب و فايل‌هاي تسويه شتاب بصورت روزانه
 • ارايه پنل‌هاي كنترلي متنوع جهت مانيتورينگ كامل سامانه چه از لحاظ عملياتي و چه از لحاظ كاربري
 • ارايه اطلاعات روزانه در خصوص فيلدهاي پرنشده (Null) در منبع داده
 • راهنماي كاربري online در كليه فرم‌هاي سامانه